Bindend Studieadvies en februari staken

Bindend Studieadvies
Elke eerstejaars bachelor Geneeskunde student ontvangt aan het eind van het eerste jaar van inschrijving een schriftelijk bindend studieadvies door de Examencommissie Erasmus MC. Dit studieadvies kan positief dan wel negatief zijn. Bij een negatief bindend studieadvies kan de student zich in de drie collegejaren volgend op het bindend studieadvies niet inschrijven als student voor de opleiding Geneeskunde in Rotterdam.
De BSA regeling staat uitgebreid beschreven in de Onderwijs en Examenregeling en de pagina; Bindend Studieadvies. Ook op Canvas vind je meer uitleg over de BSA en compenseren.

Hier vind je de voorlichting die op 13 december 2023 is gegeven over het Bsa, compenseren en de mogelijke consequenties die EA 2030 voor jou kan hebben

Voordat tot een negatief bindend studieadvies wordt besloten, word je in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. De hoorzittingen vinden op locatie Erasmus MC plaats in de periode dinsdag 20 augustus tot en met donderdag 22 augustus 2024. Deelname aan een hoorzitting kan niet digitaal.
Je ontvangt een uitnodiging op vrijdag 16 augustus 2024 indien je niet aan de BSa norm voldoet en er geen reden is om het besluit tot verlenen van een Bindend Studieadvies uit te stellen tot volgend studiejaar. 

1-februariregeling bij verkeerde studiekeuze
Studenten die gebruik maken van de 1-februariregeling kunnen dit eenmalig doen in hun eerste jaar van inschrijving. Als je gebruik maakt van de 1-februariregeling wordt alsnog een Bindend Studieadvies uitgebracht. Meer informatie over de 1-februariregeling kan je terugvinden op de website van DUO

Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De regels uit de geldende Onderwijs en Examenregeling zijn leidend.