Coschap indelingen

Verdeling
Alle studenten van de master geneeskunde volgen de coschappen bij het Erasmus MC en verschillende affiliatie ziekenhuizen en/of klinieken. Het OSC deelt de studenten per coschap in op de verschillende locaties. Omdat er criteria verbonden zijn aan deze indelingen en omdat sommige affiliaties verder weg zijn dan andere streven wij er naar een zo eerlijk mogelijke verdeling te maken.

Beschikbare plekken per coschap

De disciplinecoördinator van elk coschap regelt coschap plekken bij verschillende ziekenhuizen/klinieken. Dit wordt zo lang mogelijk van tevoren gedaan. Wanneer alle plekken geregeld zijn voor het betreffende coschap van een instroom groep, kan het OSC aan de slag met het verdelen van de studenten over de beschikbare plaatsen.

Criteria voor indelingen
Het OSC maakt de indeling op basis van verschillende criteria die vastgesteld zijn door de opleiding. Deze criteria zijn:

Het OSC streeft ernaar deze criteria op te volgen, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De locaties van de coschappen Huisartsgeneeskunde en Sociale Geneeskunde worden door de afdeling zelf gepland. Voor Sociale Geneeskunde is het mogelijk om zelf een coschaplocatie te regelen. Op de Canvas pagina van het coschap Sociale Geneeskunde kun je meer informatie vinden over het zelf regelen van een plek en de bijbehorende vereisten. Voor vragen kun je terecht bij coschappen.soc@erasmusmc.nl. Voor Huisartsgeneeskunde is het niet mogelijk om zelf een coschap te regelen. Klik hier voor meer informatie. 

Binnen en buiten de regio
Naast de bovengenoemde criteria houdt het OSC bij het indelen ook rekening met het aantal weken dat een student binnen de regio en buiten de regio coschappen loopt. De definitie van ‘binnen de regio’ dat door de opleiding is gesteld is alle affiliaties in Zuid-Holland, inclusief het Amphia ziekenhuis in Breda. Het streven is om alle studenten van een instroomgroep een gelijk aantal weken coschap binnen de regio en buiten de regio te plaatsen.

Deeltijd of regiovoorkeur coschap
Zijn er bij jou zwaarwegende persoonlijke omstandigheden waardoor het lopen van coschappen lastig is, misschien is het lopen van coschappen binnen de regio of in deeltijd dan wat voor jou.  Bespreek dit als eerste met de studieadviseur. Na dit gesprek kan je een verzoek indienen via Osiris Zaak. Bij deze aanvraag kan je ook het bewijs van je persoonlijke omstandigheden toevoegen.  
Deeltijd betekent dat het coschap in 4 dagen per week wordt gelopen; de lengte van het coschap zal hierdoor langer worden. Je zal hierdoor minder vrije weken hebben tussen de reguliere coschappen en het onderwijs. De totale duur van je master geneeskunde wordt hierdoor niet langer, behalve als je je oudste coschap in deeltijd loopt. Het is niet mogelijk om coschappen die 2 en of 3 weken duren in deeltijd te lopen. 
Regioplaatsing houdt in dat je alleen wordt ingepland in affiliaties Zuid-Holland, incl. Breda en excl. Dirksland. Zie ook: Regeling voor de verdeling van instroommomenten en Regeling positie studenten Geneeskunde in de klinische praktijk.

Huisvesting
Voor de meeste coschappen buiten de regio is er huisvesting beschikbaar. Beschikbaarheid en hoe je huisvesting kunt regelen, is te lezen op Canvas.

Ruilen
Het ruilen van een instroommoment kan worden geregeld door een verzoek daartoe per e-mail te sturen naar osc@erasmusmc.nl, ook degene met wie je wilt ruilen moet het OSC een e-mail sturen. 

Het ruilen van een coschaplocatie is alleen mogelijk wanneer persoonlijke omstandigheden een doorslaggevende rol spelen. Belangrijk is om contact op te nemen met de studieadviseur die een advies zal uitbrengen aan de opleidingsdirecteur. Het OSC streeft er naar de locaties van een blok coschappen 2 maanden voor de start van het coschap bekend te maken. Zodra de indeling is gemaakt wordt deze zo spoedig mogelijk naar de studenten gecommuniceerd. Belangrijk: Pas wanneer de bevestiging van een indeling per mail naar de betreffende studenten wordt gestuurd is de indeling definitief. Tot die tijd kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden. Zie hiervoor de Regeling voor de verdeling van instroommomenten coschappen masteropleiding Geneeskunde.

Periode coschap
Het is niet toegestaan om een coschap te onderbreken en op een ander moment de gemiste periode in te halen. Coschappen dienen aangesloten te worden gelopen.