Coschap indelingen

Verdeling
Alle studenten van de master geneeskunde volgen de coschappen bij het Erasmus MC en verschillende affiliatie ziekenhuizen en/of klinieken. Het OSC deelt de studenten per coschap in op de verschillende locaties. Omdat er criteria verbonden zijn aan deze indelingen en omdat sommige affiliaties verder weg zijn dan andere streven wij er naar een zo eerlijk mogelijke verdeling te maken.

Beschikbare plekken per coschap

De disciplinecoördinator van elk coschap regelt coschap plekken bij verschillende ziekenhuizen/klinieken. Dit wordt zo lang mogelijk van tevoren gedaan. Wanneer alle plekken geregeld zijn voor het betreffende coschap van een instroom groep, kan het OSC aan de slag met het verdelen van de studenten over de beschikbare plaatsen.

Criteria voor indelingen
Het OSC maakt de indeling op basis van verschillende criteria die vastgesteld zijn door de opleiding in de ‘Regeling verdeling instroommomenten Masteropleiding Geneeskunde’. Deze criteria zijn:

De locaties van de coschappen Huisartsgeneeskunde en Sociale Geneeskunde worden door de afdeling zelf gepland.

Binnen en buiten de regio
Naast de bovengenoemde criteria houdt het OSC bij het indelen ook rekening met het aantal weken dat een student binnen de regio en buiten de regio coschappen loopt. De definitie van ‘binnen de regio’ dat door de opleiding is gesteld is alle affiliaties tussen Den Haag en Dordrecht, inclusief het Amphia ziekenhuis in Breda. Het streven is om alle studenten van een instroomgroep een gelijk aantal weken coschap binnen de regio en buiten de regio te plaatsen.

Deeltijd of regiovoorkeur coschap
Wil je je coschap in deeltijd of altijd binnen de regio afleggen? Dien dan een verzoek in bij de opleidingsdirecteur via opleidingsdirecteur@erasmusmc.nl. Let wel; dergelijke verzoeken worden alleen toegekend op basis van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden. Persoonlijke omstandigheden moeten bij de studieadviseur gemeld worden. Deeltijd betekent dat het coschap in 4 dagen per week wordt afgelegd. De totale duur van het coschap wordt daarmee langer. Het is niet mogelijk om coschappen die drie weken duren in deeltijd af te leggen. Regiovoorkeur houdt in dat je alleen wordt ingepland in affiliaties tussen Den Haag en Dordrecht, incl. Breda.. Zie ook de pdf bestanden: Regeling voor de verdeling van instroommomenten en Regeling positie studenten Geneeskunde in de klinische praktijk.”

Huisvesting
Voor de meeste coschappen buiten de regio is er huisvesting beschikbaar. Beschikbaarheid en hoe je huisvesting kunt regelen, is te lezen op deze website. Meer informatie per ziekenhuis vind je op Canvas.

Ruilen
Er zijn regels om zaken rondom je coschappen te mogen ruilen. Het ruilen van een instroommoment kan worden geregeld door een verzoek daartoe per e-mail te sturen naar osc@erasmusmc.nl, ook degene met wie je wilt ruilen moet het OSC een e-mail sturen. 

Het ruilen van een coschaplocatie is alleen mogelijk wanneer persoonlijke omstandigheden een doorslaggevende rol spelen. Belangrijk is om contact op te nemen met de studieadviseur die een advies zal uitbrengen aan de opleidingsdirecteur. Het OSC streeft er naar de locaties van een blok coschappen 2 maanden voor de start van het coschap bekend te maken. Zodra de indeling is gemaakt wordt deze altijd gelijk naar de studenten gecommuniceerd. Belangrijk: Pas wanneer de bevestiging van een indeling per mail naar de betreffende studenten wordt gestuurd is de indeling definitief. Tot die tijd kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden. Zie hiervoor de Regeling voor de verdeling van instroommomenten coschappen masteropleiding Geneeskunde.

Periode coschap
Het is niet toegestaan om een coschap te onderbreken en op een ander moment de gemiste periode in te halen. Coschappen dienen aangesloten te worden gelopen.