Studentenraad

De Studentenraad (SR) is een professioneel, verkozen medezeggenschapsorgaan dat elke student aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (FGG) vertegenwoordigt. De SR bespreekt met het faculteitsbestuur de plannen op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Hierbij maakt de SR gebruik van haar rechten beschreven in de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). De SR werkt transparant en stimuleert transparantie binnen het opleidingsbestuur. Op deze manier draagt de SR bij aan excellent onderwijs en een optimale leeromgeving.

Visie
De Studentenraad:

Jaarplan
Ieder jaar zet de SR haar plannen uit in een jaarplan die zij als leidraad gebruikt om haar doelen na te streven. Het jaarplan weergeeft algemene doelen en portefeuille-specifieke doelen. Klik hier voor het gehele jaarplan te downloaden. Klik hier om een beknopte infographic te downloaden.

Vergaderingen
De SR neemt deel aan de Gezamenlijke Vergadering (GV), deze vinden eens in de vijf weken plaats op donderdag. In deze vergaderingen komen de SR, een deel van de Ondernemingsraad (OR) en de decaan van het Erasmus MC bijeen. Het doel van deze vergadering is een overleg van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC (vertegenwoordigd door de decaan) met de werknemers (OR) en studenten (SR). Daarnaast vergadert de SR wekelijks intern op woensdag avond van 19:30-21:30.
Verkiezingen
Een plaats in de Studentenraad wordt verkregen via een jaarlijkse verkiezing in mei. Studenten van het Erasmus MC kunnen via het elektronische stemformulier stemmen op de persoon die zij geschikt vinden voor de Studentenraad. De verkiezingen vinden plaats via een lijstenstelsel.

Contact
Voor vragen, opmerkingen en overige is de SR bereikbaar via de onderstaande contactgegevens:

Ook is de SR te vinden op social media: