Deelnameformulier

Vooropleiding 
De vooropleiding bepaalt via welke route  de decentrale selectie doorlopen wordt. 

Het is belangrijk dat bewijsmateriaal wordt toegevoegd. Gebruik hiervoor bij voorkeur het formulier ‘Bewijsmateriaal exameneis’ voorzien van schoolstempel en handtekening van de decaan/mentor. Of een bewijsstuk dat dezelfde informatie als dit formulier bevat.

Heb je je diploma al behaald? Upload dan als bewijs een scan van het diploma en cijferlijst. 

Al een vervolgopleiding gedaan of daarmee bezig? Upload dan een scan van het diploma en cijferlijst of een gewaarmerkt kopie van het studievoortgangsoverzicht van de studie die gevolgd wordt.  

Extra schoolprestaties 
Extra schoolprestaties zijn prestaties die op een middelbare school worden geleverd buiten het reguliere programma. 

De volgende extra schoolprestaties worden gehonoreerd: Tweetalig onderwijs (TTO), International Baccalaureaat (naast regulier vwo), Gymnasium, Technasium, Cambridge Engels (C1) en Göthe Duits of een andere taal (minimaal B2).  

We beoordelen extra schoolprestaties die zijn geleverd tijdens 4, 5 én 6 vwo (tussen 1 september 2020 tot 1 maart 2023) en die zijn voorzien van bewijsmateriaal. Gebruik hiervoor bij voorkeur het formulier ‘Extra schoolprestaties’ voorzien van schoolstempel en handtekening van de decaan/mentor. 

Uitzonderingen: 

Is er een prestatie geleverd die niet in bovenstaande lijst staan? Dan kan die als onderscheidende vaardigheid opgevoerd worden.  

SE-cijfers 
Als je kandidaat bent in route A, beoordelen we naast het deelnameformulier en de selectietoetsen, ook jouw SE-cijfers.  

Het gaat hierbij om de cijfers van de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie. We beoordelen de SE-cijfers t/m 12 januari 2023 zoals deze zijn aangeleverd door jouw middelbare school en die voldoen aan de eisen gesteld door de VO-raad

Lever als bewijs de ‘Cijferlijstverklaring’ (dit formulier is verplicht) aan, voorzien van een schoolstempel en handtekening van je decaan/mentor.  

Onderscheidende vaardigheden 
In dit onderdeel van het deelnameformulier kan aangegeven worden welke onderscheidende vaardigheden in de afgelopen tweeëneenhalf jaar (1 september 2020 – 1 maart 2023) naast een voltijdschool of -opleiding zijn ontwikkeld. Het gaat hierbij om onderscheidende vaardigheden die middels aantoonbare activiteiten, waaruit ambitie en volharding blijken, zijn ontwikkeld. Deze vaardigheden kunnen helpen bij de studie Geneeskunde in Rotterdam of het latere werk als arts. 

Voorbeelden van geschikte activiteiten zijn:  

Ontwikkelen onderscheidende vaardigheden 
Het ontwikkelen van vaardigheden kost tijd. We zijn dus op zoek naar activiteiten waarmee een substantiële tijdsinvestering gemoeid ging en waarbij kandidaat zelf actief aan de slag is gegaan. Voor een aantal dagen meelopen in de verpleging/verzorging of meekijken met een huisarts of specialist in het ziekenhuis wordt slechts een minimale score gegeven. 

Aantal activiteiten 
Op het deelnameformulier mogen maximaal drie activiteiten vermeld worden. Deze activiteiten moet voorzien zijn van bewijsmateriaal, deze kunnen worden ingevuld in het formulier 'Onderscheidende vaardigheden'. Zonder bewijsstukken worden de activiteiten niet beoordeeld. Ook informatie en/of bewijsstukken die worden nagestuurd of te laat binnenkomen, worden niet meer meegenomen in de beoordeling.  
 
Voorwaarden beoordeling onderscheidende vaardigheden 

Motivatie 
In het onderdeel motivatie stellen wij een aantal vragen die betrekking hebben op de motivatie om geneeskunde in Rotterdam te studeren. Van belang bij dit onderdeel is dat een zo eerlijk mogelijk antwoord wordt gegeven op de vragen. Bedenk goed dat er gevraagd wordt om een eigen mening. Beantwoord de open vragen kort en bondig en let hierbij per vraag goed op het minimaal en maximaal aantal te gebruiken tekens.