TestVision

Inloggen in TestVision
Ga naar TestVision. Kies voor Erasmus University Rotterdam. Is Erasmus University Rotterdam niet zichtbaar? Klik eerst op 'Use another account' en kies dan voor Erasmus University Rotterdam. Log vervolgens in met je ERNA-account, bijv. 123456ab@eur.nl, en wachtwoord. Klik hierna op ‘Proceed to TestVision Online’. Als je dat gedaan hebt, zit je in TestVision.

Toets inzien en opslaan
Ben je klaar met je toets? Dan kun je de vragen en antwoorden direct inzien. Kies voor 'Klaar' en vervolgens voor 'Ja'. Je krijgt dan het resultaat meteen te zien. Er is geen apart inzagemoment van de toets. Let op! Na het inzien van de toets moét de toets worden afgesloten. Als je de toets niet afsluit, wordt de toets niet opgeslagen. Als je de toets eenmaal hebt afgesloten, kun je er niet meer in.