Examencommissie

Taken
De examencommissie (EC) borgt de kwaliteit van de tentamens en examens, borgt de kwaliteit van de organisatie en de procedures rondom examens en tentamens en neemt beslissingen ten aanzien van individuele verzoeken. Ook speelt de EC een belangrijke rol bij het verlenen van het bindend studieadvies en het constateren van fraude of onprofessioneel gedrag.
Voor jou is onder andere van belang dat je de EC kan benaderen voor vrijstellingen, het verlenen van voorzieningen in het kader van een functiebeperking of met vragen over een speciaal studietraject. De EC voert besluiten uit op basis van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en op basis van de Regels en Richtlijnen van de examencommissie. In dit item wordt een aantal taken van de EC beschreven.

Verzoek indienen
Vanaf maandag 4 september 2023 dienen verzoeken via Osiris Zaak ingediend te worden. Je krijgt een ontvangstbevestiging toegestuurd en je verzoek wordt binnen zes weken behandeld.

Besluit
Het besluit van de EC kun je bij de aanvraag in OSIRIS Student inzien. Lees dit besluit goed, hier staat in wat de verdere procedure is. Het kan zijn dat je je moet richten tot anderen voor de verdere uitvoering en/of afhandeling van jouw verzoek.

Functiebeperking
Heb je een functiebeperking? Dan kun je een verzoek indienen voor een voorziening die het volgen van onderwijs of het afleggen van tentamens vergemakkelijkt. Dit geldt ook voor een tijdelijke beperking zoals bijvoorbeeld een arm in het gips. Via OSIRIS Zaak kun je een verzoek indienen. Je kunt ook eerst een afspraak maken bij de studieadviseur. Voor de procedure van deze aanvraag en andere vragen bekijk allereerst OSIRIS Zaak en de regels en richtlijnen van de EC. Meer informatie over studeren met een functiebeperking vind je hier.

Vrijstelling
Raadpleeg de OER voor de procedure rondom het aanvragen van een vrijstelling. Een verleende vrijstelling is vijf jaar geldig als het de opleiding Geneeskunde betreft en onbeperkt geldig als het in het kader van een research master is verleend. Let wel; dit kan consequenties hebben voor het al dan niet verlenen van een cum laude. Nadere bepalingen van vrijstellingen en de cum laude regeling staan beschreven in de Regels en Richtlijnen; raadpleeg de bachelor- of master.

Diploma of getuigschrift
Aan het eind van de opleiding ontvang je een diploma of getuigschrift uit handen van de EC. De EC staat er borg voor dat jij voldoet aan de eisen die door het ministerie aan het diploma of getuigschrift worden gesteld.

Contact
De examencommissie is te bereiken via examencommissie@erasmusmc.nl.