In- en uitschrijven bachelor

Eerste inschrijving bachelor
Selectie van nieuwe eerstejaarsstudenten gebeurt via decentrale selectie. Aanmelden voor deelname doe je via Studielink. Meer informatie over de decentrale selectie en de deadlines vind je hier. Wanneer je bent toegelaten tot de opleiding Geneeskunde in Rotterdam, volg je de inschrijfstappen zoals hieronder beschreven.

(Her)inschrijven bachelor
Toegelaten en zittende studenten moeten zich jaarlijks zelf opnieuw in Studielink (her)inschrijven voor het volgende collegejaar dat start in september bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Dit kan van half juni tot uiterlijk 31 augustus. Ben je te laat? Dan ben je geen (potentieel) student meer aan de EUR en blokkeert je studentenaccount. Inschrijving met terugwerkende kracht is niet mogelijk, tenzij er sprake is van omstandigheden die niet aan student verwijtbaar zijn. Het college van Bestuur beslist hierover; zie Procedurele regels m.b.t. inschrijving bij de EUR.

Monitor je inschrijving op Studielink
In de ‘My to do list’ op Studielink zie je de status van je inschrijving en de noodzakelijke stappen om een bewijs van inschrijving te ontvangen (uploaden pasfoto, toelating, betaling collegegeld et cetera). In het STiP item Bewijs van inschrijving kun je nalezen hoe je deze uit Osiris Student kunt halen.

Inschrijfstoplicht OSIRIS
In OSIRIS kun je ook de status van je inschrijving zien. In het tabblad Personalia, naast ‘Opleiding’ staat de optie; 'Status inschrijving voor opleiding'. Hier zie je de nog uit te voeren actiepunten. Onder ‘Voortgangsindicator(en)’ staan de stoplichten die de actiepunten en status aangeven. Pas nadat alle actiepunten zijn afgewerkt, is je inschrijving voltooid.

Buitenlandse vooropleiding
Het Admissions Office van de EUR beoordeelt alle buitenlandse vooropleidingen. Raadpleeg de informatie van het  Admissions Office. Met een buitenlandse vooropleiding meld je je eveneens aan via Studielink. Houd er rekening mee dat het beoordelen van jouw vooropleiding door het Admissions Office los staat van de decentrale selectie. Als je wordt geselecteerd via decentrale selectie, moet je vóór 15 juli aantoonbaar voldoen aan alle gestelde vooropleidingseisen.

(Her)inschrijven na studieonderbreking
Alle studenten die na een studieonderbreking in de bachelor willen starten, doen in Studielink een hogerejaars inschrijfverzoek. Selecteer op de homepage (1e pagina) op het tabblad 'Mijn opleidingen'; 'Nieuwe inschrijving toevoegen'. Dan kom je op de pagina; 'Verzoek tot inschrijving'. Kies bij de vraag: Inschrijven voor het 1e jaar als antwoord; ‘Nee’ (toestemming noodzakelijk). Vervolgens verschijnt onderstaande melding (printscreen).Na controle van het instroommoment, kies je voor: ‘Bevestigen instroommoment’. Het OSC controleert wekelijks welke studenten voldoen aan de voorwaarden voor herinschrijving. Na accordering loopt de inschrijving door. Houd de ‘Mijn to do lijst’ op Studielink in de gaten voor de te vervolgen stappen.

Je kunt je nooit tweemaal binnen eenzelfde collegejaar inschrijven voor de bachelor, ook niet als je een aantal maanden geen onderwijs volgt. Je kunt je pas weer inschrijven per 1 september. De inschrijving voor een nieuw collegejaar opent in Studielink per half juli tot uiterlijk 31 augustus.

Februaristaken en herstarten
Informatie hierover vind je in het kennisitem; Bindend Studieadvies en februaristaken.

Studiestaken en/of tussentijds uitschrijven
Je studie inschrijving voor een collegejaar eindigt automatisch op 31 augustus. Indien je tussentijds wilt uitschrijven moet je in Studielink aangeven per wanneer je jouw inschrijving wilt beëindigen (altijd per 1ste van de maand). Schrijf je alléén uit indien je geen onderwijs meer volgt. Resultaten behaald op het moment dat je niet staat ingeschreven, zijn ongeldig.

Studieonderbreking > 6 maanden
Wanneer je studieonderbreking langer dan 6 maanden heeft geduurd, moet je een inschrijfverzoek indienen bij de examencommissie. Wanneer de onderbreking in overleg is gegaan met de Studieadviseur, geeft deze je de stappen aan die je moet ondernemen. Ben je langer dan 6 maanden uitgeschreven voordat je met je coschappen begint? Dan ben je hiervan uitgezonderd.

Bachelor behaald en uitschrijven
Zodra je 180 EC voor het basisprogramma van de bachelor op je studievoortgangsoverzicht hebt behaald (voldaan = ja), kun je jezelf uitschrijven voor de bachelor. In de eerste week van de hierop volgende maand ontvang je van het OSC een e-mail over je afstuderen en diploma. Meer informatie hierover lees je in het item: Bachelordiploma en -uitreiking. Meer informatie over inschrijven voor de master vind je in het item: In- en uitschrijven master.

Recht op studiefinanciering
Jouw recht op studiefinanciering vervalt op het moment dat je bent uitgeschreven. Meer informatie over collegegelden en uitschrijven via Studielink vind je hier.

ERNA account en EMC pas
Wanneer je bent uitgeschreven wordt je Erasmus MC pas gedeactiveerd en heb je geen toegang meer tot je ERNA account en studentenmail. Alle (opgeslagen) informatie op je studentenmail wordt dan verwijderd. Meer informatie over toegang tot je ERNA account na uitschrijving vind je in het kennisitem ERNA account en via ASK Erasmus (zoekwoord: ERNA).