Keuze- en oudste coschappen

Longitudinale beoordeling professionaliteit 1
Het studiepunt voor GENMALBP1-O wordt periodiek toegekend na de coschappen van serie A en B, met als voorwaarde dat alle studiepunten van coschappen serie A en B binnen zijn (zowel de coschapbeoordelingen als het verplichte onderwijs). Is dat het geval, dan kom je op de lijst van studenten die voor dit punt in aanmerking komen. Het CLBP onderzoekt dan of er lopende kwesties zijn m.b.t. het professionele gedrag. Zijn die er niet, dan wordt het punt toegekend. Let op dat je zonder dit punt niet mag starten met je serie C coschappen (keuze- en oudste coschap).

Coschap naar keuze
Na afronding van de (reguliere) coschappenserie A en B, start je met serie C. Dit zijn coschappen die je zelf regelt in een of meerdere disciplines naar keuze. De keuzecoschappen en het oudste coschap hebben samen een duur van 18 weken.

Op tijd inschrijven
De serie C coschappen dien je zelf op tijd te regelen. Om je in te schrijven voor een keuze of oudste coschap dien je, uiterlijk 8 weken vóór aanvang, de aanvraag te starten via OSIRIS Zaak. Tijdens de Coronacrisis wordt de aanvraagtermijn van 8 weken echter soepeler gehanteerd door het OSC. Let wel; je kunt pas starten wanneer de Zaak is afgerond. Op Canvas vind je de handleiding voor het starten van een Zaak. Doe je dit niet of te laat dan is de periode dat je het coschap zonder officiële goedkeuring loopt voor eigen rekening. Deze weken tellen niet mee binnen je coschapperiode.

Let bij het indienen van de aanvraag echter wel op dat de startdatum op dat moment niet verder dan één jaar in de toekomst ligt, anders wordt de zaak afgewezen.

Voorbeelden van keuze- en oudste coschappen vind je hier.

Verlof
Officieel mag je alleen je KOCO onderbreken tijdens de kerstvakantie. Wil je tijdens een ander moment vanwege vakantie je KOCO onderbreken? Dan moet je hiervoor toestemming bij de opleidingsdirecteur vragen.

Geen overlap masteronderzoek
Een coschap mag nooit overlappen met het masteronderzoek. Lees voor de ingangseisen en voorwaarden de Onderwijs- en Examenregeling.

Samenvoegen keuze- en oudste coschappen
De volgorde van je keuze- en oudste coschappen bepaal je zelf. Je mag de keuzecoschappen los doen (2x3 weken), maar je kunt ze ook samenvoegen (6 weken). Je mag de keuzecoschappen ook deels of volledig combineren met het oudste coschap (12, 15 of 18 weken). Ook is een combinatie mogelijk van het masteronderzoek met je keuzecoschap(pen). Zie voor aanvullende informatie de OER Erasmusarts 2023-2024. Het Klinisch Excellentietraject wordt niet meer aangeboden, zie hiervoor deze link

Reguliere en buitenreguliere coschappen
Je kunt kiezen voor een regulier of buitenregulier coschap. Kies je voor een afdeling die ook deelneemt aan de reguliere mastercoschappen (serie A of B) of staat benoemd in het document; Reguliere Keuze- en Oudste Coschappen, dan is het coschap regulier. Alle andere afdelingen (inclusief buitenland) vallen onder buitenreguliere coschappen.

Goedkeuring disciplinecoördinator
Bij de aanvraag van een buitenregulier coschap dien je een samenvatting van het coschap te geven. Voor deze coschappen is goedkeuring via Osiris Zaak nodig van de verantwoordelijke disciplinecoördinator binnen het Erasmus MC. Op Canvas vind je een overzicht van de contactgegevens op de lijst met disciplinecoördinatoren. Let op: op het beoordelingsformulier voor buitenreguliere keuze- en oudste coschappen moet, naast de student en begeleider, dus ook de disciplinecoördinator van het Erasmus MC ondertekenen.

Goedkeuring via Osiris Zaak
Om je in te schrijven voor een keuze- of oudste coschap dien je, uiterlijk 8 weken vóór aanvang, de aanvraag te starten via OSIRIS Zaak. Nadat alle actoren de aanvraag hebben beoordeeld ontvang je een bevestiging van je aanvraag per e-mail. Je mag pas starten nadat je deze bevestiging hebt ontvangen. Let op: je bent als student zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van het aanvraagproces via Osiris Zaak. Controleer je aanvraag dus regelmatig en onderneem actie op het moment dat het proces geen doorgang vindt.

Gestart zonder goedkeuring?
Ben je van start gegaan zonder bevestiging? Richt je dan schriftelijk en gemotiveerd tot de examencommissie. Het risico bestaat dat de weken waarin je het coschap hebt gedaan zonder goedkeuring niet meetellen in je uiteindelijke coschapperiode.

Buitenland
Het is mogelijk* de coschappen in het buitenland te lopen. Meer informatie over beurzen, huisvesting, verzekeringen, et cetera vind je op onze website; Studie/stage in het buitenland. Hier vind je ook alle (aanvraag)formulieren omtrent studeren in het buitenland. Wil je advies over je stage in het buitenland of heb je een buitenlands formulier wat moet worden ondertekend? Mail dan naar het OSC. 

*Let op! De mogelijkheid verschilt per kleurcode van het land.

Voor landen met kleurcode groen of geel:  
Je moet op de hoogte zijn dat de Nederlandse overheid op ieder moment de kleurcode van het land van je bestemming kan wijzigen en dit mogelijk gevolgen heeft voor het al dan niet doorgaan van je buitenlandstage. Je aanvaard in dit geval de risico’s hiervan, inclusief eventuele studievertraging die je hierdoor kunt oplopen. 

Voor landen met kleurcode oranje:
Je dient voorafgaande aan het indienen van je aanvraag contact op te nemen met student.exchange@erasmusmc.nl om officieel toestemming te krijgen om je coschap of onderzoek in een land met kleurcode oranje te volgen.

Meer informatie over studie/stage in het buitenland vind je in het STiP item Studie/stage in het buitenland.

Tijdens je coschap
Om de positie van coassistenten in de klinische praktijk te borgen zijn er richtlijnen opgesteld in de 'Bijgestelde richtlijnen voor de regeling van de positie van studenten Geneeskunde in de klinische praktijk'. Hierin vind je meer informatie over verantwoordelijkheden, verzekeringen, werktijden en meer.

Reiskosten en huisvesting
De mogelijkheid voor huisvesting in Nederland verschilt per ziekenhuis. Op Canvas vind je op deze paginaof er huisvesting mogelijk is tijdens de keuze- en oudste coschappen. Meer informatie over de reiskostenregeling en declaratieformulieren voor coassistenten vind je hier.

Osiris Zaak
Heb je een zaak ingediend en is deze nog niet verwerkt in Osiris, maar wil je bijvoorbeeld nog iets aanpassen zoals een e-mailadres van een begeleider of de periode? Je kunt dan een e-mail sturen naar het OSC.

Heb je problemen met het aanvragen van een zaak door bijvoorbeeld technische problemen? Stuur in dat geval een print screen van wat er misgaat naar het OSC, zodat we gericht kunnen helpen. 

Krijgt je begeleider de link naar de zaak niet, of lukt het niet om de zaak te accorderen? Maak in dat geval geen nieuwe zaak aan. Neem contact op met het OSC, zodat wij de zaak alsnog kunnen doorzetten of kunnen helpen bij het accorderen. 

Beoordeling
Om je keuzecoschap af te ronden dien je het; Beoordelingsformulier keuzecoschap (buitenregulier of regulier) volledig ingevuld te uploaden via OSIRIS Zaak: 'Inleveren Beoordelingsformulier(en)'. De beoordeling van je oudste coschap gaat via het; Coschap (oudste) - Eindbeoordelingsformulier. Tijdens je oudste coschap wordt er van je verwacht dat je feedback vraagt middels het KPB-formulier en een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) maakt. Meer informatie hierover vind je hier. Alléén het eindbeoordelingsformulier dien je te uploaden via OSIRIS Zaak.
Houd er rekening mee dat je coschap niet eerder dan de voorlaatste dag van het coschap mag worden beoordeeld. 

De beoordeling van je eindwerk EBM en Ethiek kun je samen uploaden met het beoordelingsformulier van je Oudste Coschap, deze worden dan samen verwerkt. Hierbij worden dan ook de bijeenkomsten Ethiek meteen verwerkt. Wil je de beoordeling van je oudste coschap óf je beoordelingen EBM en Ethiek los inleveren? Dan kun je ook een zaak starten voor de beoordeling van een oudste coschap. Hierbij wordt gevraagd om drie documenten te uploaden. Je kunt in dat geval de gewenste documenten uploaden en dit aanvullen tot drie met lege documenten (voorbeeld: of enkel de beoordeling oudste coschap plus twee lege documenten, of enkel de beoordelingen EBM en Ethiek plus een leeg document).

Meer informatie over de cijferberekening voor het oudste coschap kun je lezen in Bijlage 3 van de Regels & Richtlijnen van de Examencommissie.

Beoordelingen voor reguliere keuze- en/of oudste coschappen dienen ondertekend te worden door de student en begeleider, bij buitenreguliere keuze- en/of oudste coschappen dient de student, begeleider én disciplinecoördinator te tekenen. Volg je een buitenregulier keuze- of oudste coschap en is je begeleider dezelfde persoon als de disciplinecoördinator? Dan is één handtekening voldoende.

(Tussentijdse) wijzigingen
Het is belangrijk dat je begeleider en periode op je beoordelingsformulier conform is aan de informatie in je aanvraag. Hiermee voorkom je dat je beoordeling wordt teruggestuurd ter correctie. Is in de tijd tussen je aanvraag en beoordeling je begeleider of periode van je coschap gewijzigd? Of is je beoordeling door iemand anders dan je begeleider gedaan? Stuur in dat geval een mail naar het OSCmet je begeleider(s) in de cc: