Buitenlandse artsen (BARTS)

Werken in Nederland
Wanneer u een buitenlands zorgdiploma heeft en wilt werken in Nederland kan dat alleen als het diploma inhoudelijk gelijkwaardig en van hetzelfde niveau is als een diploma dat in Nederland behaald is. Om aan de Nederlandse beroepskwalificaties te voldoen dient u een procedure te doorlopen om ingeschreven te worden in het BIG-register. Het beheersen van de Nederlandse taal is hiervoor een vereiste.

BIG-register
Registratie in het BIG-register is noodzakelijk om uw vak uit te kunnen oefenen in Nederland. Bekijk de video en advieswijzer op de website van het BIG-register voor meer informatie over de procedure.

Erasmus MC
U kunt ervoor kiezen om de aanvullende eisen, gesteld door de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het CIBG (Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg), in het Erasmus MC te voldoen. In dat geval dient u een gemotiveerd verzoek op te sturen naar Dr L.J. van der Giessen (studieadviseur, email; studieadviseur.gnk@erasmusmc.nl). Bij dit verzoek stuurt u in de bijlage het definitieve besluit van het CIBG met het advies van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) en een bewijs dat u de VGT toets behaald heeft. Daarna zal u worden uitgenodigd voor een gesprek. 

Te volgen traject
Wanneer de opleidingsdirecteur uw verzoek honoreert biedt zij een traject aan dat meestal bestaat uit het volgen van een aantal coschappen. Nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het aanbod, worden er plekken gezocht voor de specifieke coschappen. In verband met het aantal beschikbare stageplekken kan gerekend worden op een wachttijd (voor de coschappen) van minimaal drie maanden. 

Inschrijving
Wanneer u akkoord gaat met het aanbod van de opleidingsdirecteur wordt uw inschrijving door het Onderwijs Service Centrum (OSC) geregeld. 

Vaccinaties 
Voorafgaand aan de coschappen dient u getest te zijn op hepatitis B, tuberculose en MSRA. Het is ook van belang dat u kunt aantonen dat u gevaccineerd bent tegen kinkhoest, waterpokken, rubella en poliomyelitis. Het screenings- en vaccinatieprogramma voor studenten kunt u hier terugvinden. Let op! Regel de screening en vaccinaties op tijd in verband met de beschikbaarheid en drukte bij de arbodienst van het Erasmus MC. Zonder de screening en vaccinaties mag u niet starten met de coschappen. 

Praktische informatie
De meeste inhoudelijke informatie over de coschappen is te vinden op onze website Erasmusarts 2020 en op Canvas. Op de website is informatie te vinden over het ziekenhuis waar u uw coschap gaat lopen.

Werktijden
Er gelden voor u als coassistent richtlijnen met betrekking tot werktijden. In de Regeling van de positie van studenten Geneeskunde in de klinische praktijk. is vastgelegd wat uw rechten en plichten zijn ten opzichte van uw diensten. Daarnaast vindt u hierin meer informatie over o.a. omgaan met seksuele intimidatie, onderwijsdoelen, werktijden, aansprakelijkheid en verzekeringen.

Elektronisch Patiëntendossier (HiX)
Om uw coschappen goed te kunnen doen, is het belangrijk dat u toegang heeft tot patiëntengegevens. Dit kan, binnen de meeste afdelingen van het Erasmus MC, via het systeem HiX. Dit vraagt het Onderwijs Service Centrum per coschap voor u aan. Toegang tot elektronische systemen in de andere ziekenhuizen wordt geregeld in die ziekenhuizen zelf.

Advies en ondersteuning
Als coassistent heeft u misschien te maken met persoonlijke en bijzondere omstandigheden die het verloop van uw coschappen kunnen beïnvloeden. U kunt hiermee terecht bij Lianne van der Giessen, studieadviseur van de opleiding Geneeskunde. U kunt bij haar een afspraak maken via deze link.

Voelt u zich tijdens de coschappen onheus bejegend of ervaart u ongewenst gedrag zoals geweld, agressie, intimidatie en discriminatie? Dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersonen van de EUR of de vertrouwenspersoon van het ziekenhuis waar dit heeft plaatsgevonden.

Mentoraat
U krijgt vanuit de opleiding een mentor toegewezen waarmee u twee gesprekken zal voeren. Het voeren van deze gesprekken is verplicht. De mentor begeleidt u bij het vergroten van uw zelfinzicht, moedigt u aan om persoonlijke leerdoelen te formuleren en stimuleert om actie te ondernemen om uw eigen doelen te bereiken. Alle informatie die u de mentor toevertrouwt, wordt strikt vertrouwelijk door de mentor behandeld.

Buddy systeem
Verder biedt de opleiding u de mogelijkheid om begeleid te worden door een andere coassistent (een buddy) die de opleiding Geneeskunde in Rotterdam heeft gevolgd en u kan helpen bij praktische zaken m.b.t. de coschappen. Dit is een vrijwillig onderdeel van de opleiding. Heeft u vragen over het buddysysteem of wilt u zich hiervoor aanmelden? Neem dan contact op met de coördinator (Irene van Egmond, mailadres: buddyproject.rotterdam@gmail.com).

Toetsing en Beoordeling
Buitenlandse artsen hebben als onderdeel van de ‘Procedure voor de Verklaring van Vakbekwaamheid’ de iVTG al behaald op het eindniveau, niveau 24. Alleen de beoordelingen en de competenties dienen tijdens de coschappen met een voldoende te behaald te worden.

De beoordeling van de coschappen verloopt via EPASS. 

EPASS is bedoeld voor feedback en beoordelingen in de coschappen. Informatie en de handleiding staan op de Canvaspagina; Beoordeling in de coschappen. Wanneer u inlogproblemen ondervindt, neem dan contact op met de EPASS helpdesk (epass@erasmusmc.nl/ 010-7043834).

Verklaring aanvullend programma
Wanneer aan alle aanvullende eisen is voldaan kunt u een certificaat aanvullend programma van het Erasmus MC aanvragen. Hiermee kunt u uw BIG-registratie aanvragen. Stuur hiervoor een e-mail naar osc@erasmusmc.nl. Binnen 10 werkdagen na uw aanvraag ontvangt u de verklaring. Geef in de e-mail aan of u deze per e-mail wilt ontvangen of wilt ophalen aan de balie van het Onderwijs Centrum.

Deelname masterdiploma-uitreiking
U kunt er voor kiezen om deel te nemen aan de masterdiploma-uitreiking van de opleiding Geneeskunde. Wilt u dat? Geef dit dan ook aan in de e-mail die u stuurt voor het aanvragen van de verklaring. In het kennisitem; Masterdiploma en -uitreiking, vindt u de exacte data en de procedure voor deelname aan de uitreiking. U ontvangt een verzoek voor het voltooien van de inschrijving voor de uitreiking in OSIRIS Zaak.

Uitschrijving
Wanneer u klaar bent met het programma wordt de uitschrijving bij de Erasmus Universiteit door het OSC geregeld.