Doorstroom bachelor

Controleer je SVO
Om te kunnen doorstromen naar het volgende studiejaar is het van belang dat je jouw studievoortgangsoverzicht (SVO) zorgvuldig controleert. Zie het STiP-item Studievoortgangsoverzicht lezen voor meer informatie.

Missend resultaat
Staat een resultaat niet op je SVO en ben je van mening dat dit er wel op hoort te staan? Neem dan zo snel mogelijk contact op met het betreffende onderwijs. De contactgegevens vind je in Canvas via dit overzicht.

Tentamenresultaten
Voor tentamens gelden andere regels. Tentamenresultaten worden pas zichtbaar op je SVO wanneer het resultaat definitief is gemaakt. Hoe dit werkt lees je in het item ‘Tentamens en aanmelden’.

Doorstroomeisen
Om door te mogen studeren in een opvolgend studiejaar en voor deelname aan bepaalde onderwijsonderdelen, zoals de minor en het CV-onderwijs, gelden doorstroomeisen zoals beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling(OER).

Doorstroombepaling in augustus
Het 
Onderwijs Service Centrum (OSC) en de examencommissie (EC) bepalen jaarlijks vanaf de tweede week van augustus, na registratie van álle (her)tentamencijfers, wie mag doorstromen naar een volgend studiejaar. Hierbij zijn de studievoortganggegevens in OSIRIS Studentleidend. Zie ook het kennisitem; Studievoortgangsoverzicht.

Doorstroom bachelorjaar 2
Voor toegang tot het tweede studiejaar gelden de eisen van het Bindend Studieadvies (BSA). Zie de 
OERen de kennisitems; Bindend Studieadvies en februaristaken en Compensatieregels bachelor + rekentool.

Wanneer je mag doorstromen naar het tweede studiejaar, ontvang je half augustus via OSIRIS Studentje nieuwe studiegroepnummer(s). Zie ook het kennisitem over studiegroepnummers (bachelor en master).

Doorstroom bachelorjaar 3 en minor
Ook voor het volgen van een minor en het onderwijs van bachelorjaar 3 gelden specifieke ingangseisen. Deze staan eveneens in de 
OER. Een studiegroepnummer voor het derde jaar ontvang je eind september.

Geen doorstroom (recidiveren)
Wanneer je niet mag doorstromen naar een volgend jaar en indien er geen sprake is van een negatief Bindend Studieadvies (BSA), behoud je, tenzij de OERanders vermeld, je behaalde studiepunten voor de examenonderdelen die je met goed gevolg hebt afgerond. Dit geldt ook voor verplichte VO’s binnen de thema’s. Uitgezonderd is het lijnonderwijs. Daar gelden specifieke eisen die staan beschreven in de OER en de bijlagen. Mocht je één of meerdere VO's willen bijwonen, ondanks dat je deze al positief hebt afgerond, dan kan je gewoon aanschuiven in de les. Wanneer je CV-onderwijs nogmaals wilt volgen, dien je van tevoren contact op te nemen met de betreffende afdeling.

Studiegroepnummer inhalers en recidivisten
Indien je recidiveert in een studiefase of nog onderwijsonderdelen hebt open staan van een voorgaand studiejaar, wordt je eind augustus (ba1 en ba2) of begin oktober (ba3) ingedeeld voor (een) nieuwe studiegroep(en).

Compensatie zichtbaar in OSIRIS Student
Het bepalen van de doorstroom kan helaas niet eerder dan nadat alle definitieve (her)tentamencijfers zijn ingevoerd in OSIRISen nadat eventuele compensatie door het OSC is verwerkt (bij nominaal studeren en onder de in de OERgenoemde condities, zie ook het kennisitem: Compensatie en rekentool). Vanaf half augustus wordt de compensatie zichtbaar in OSIRIS Student.

Studievoortgangsoverzicht leidend
Voor het bepalen van de doorstroom gebruikt het OSC de gegevens uit het studievoortgangoverzicht (SVO) van OSIRIS Student. Dit overzicht toont alle examenonderdelen per studiejaar gebaseerd op de OER. Om te zorgen dat er geen onnodige vertraging optreedt aan het einde van het jaar, is het van groot belang dat je je SVO regelmatig controleert. Missen er onderdelen of lijken er zaken niet in orde? Meldt dit dan direct bij je docent of het OSC. Zie ook de kennisitems; Studievoortgangsoverzicht en Studievoortgangsoverzicht lezen