Doorstroom en studievoortgang

Doorstroomeisen
Om door te mogen studeren in een opvolgend studiejaar en voor deelname aan bepaalde onderwijsonderdelen, zoals de minor en het CV-onderwijs, gelden doorstroomeisen zoals beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).

Doorstroombepaling in augustus
Het Onderwijs Service Centrum (OSC) en de examencommissie (EC) bepalen jaarlijks vanaf de tweede week van augustus, na registratie van álle (her)tentamencijfers, wie mag doorstromen naar een volgend studiejaar. Hierbij zijn de studievoortganggegevens in OSIRIS Student leidend. Zie ook het kennisitem; Studievoortgangsoverzicht.

Doorstroom bachelorjaar 2
Voor toegang tot het tweede studiejaar gelden de eisen van het Bindend Studieadvies (BSA). Zie de BSA brochure, de OER en de kennisitems; Bindend Studieadvies en februaristaken en Compensatieregels bachelor + rekentool.

Wanneer je mag doorstromen naar het tweede studiejaar, ontvang je half augustus via OSIRIS Student je nieuwe studiegroepnummer(s). Zie ook het kennisitem over studiegroepnummers (bachelor en master).

Doorstroom bachelorjaar 3 en minor
Ook voor het volgen van een minor en het onderwijs van bachelorjaar 3 gelden specifieke ingangseisen. Deze staan eveneens in de OER. Een studiegroepnummer voor het derde jaar ontvang je eind september.

Doorstroom master
Voor de master geldt een wettelijk bepaalde harde knip. Dit houdt in dat het voldoen aan de toelatingseisen, zoals vermeld in artikel 2.1 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER), een voorwaarde is om toegelaten te worden tot de master Geneeskunde. Zie ook het kennisitem; Coschappen en loting en In- en uitschrijven master Geneeskunde. Voor de master geldt dat je uiterlijk twee weken voor de start van het onderwijsblok je studiegroepnummer ontvangt.

Geen doorstroom (recidiveren)
Wanneer je niet mag doorstromen naar een volgend jaar en indien er geen sprake is van een negatief Bindend Studieadvies (BSA), behoud je, tenzij de OER anders vermeld, je behaalde studiepunten voor de examenonderdelen die je met goed gevolg hebt afgerond. Dit geldt ook voor verplichte VO’s binnen de thema’s. Uitgezonderd is het lijnonderwijs. Daar gelden specifieke eisen die staan beschreven in de OER en de bijlagen. Mocht je één of meerdere VO's willen bijwonen, ondanks dat je deze al positief hebt afgerond, dan kan je gewoon aanschuiven in de les. Wanneer je CV-onderwijs nogmaals wilt volgen, dien je van tevoren contact op te nemen met de betreffende afdeling.

Studiegroepnummer inhalers en recidivisten
Indien je recidiveert in een studiefase of nog onderwijsonderdelen hebt open staan van een voorgaand studiejaar, wordt je eind augustus (ba1 en ba2) of begin oktober (ba3) ingedeeld voor (een) nieuwe studiegroep(en).

Compensatie zichtbaar in OSIRIS Student
Het bepalen van de doorstroom kan helaas niet eerder dan nadat alle definitieve (her)tentamencijfers zijn ingevoerd in OSIRIS en nadat eventuele compensatie door het OSC is verwerkt (bij nominaal studeren en onder de in de OER genoemde condities, zie ook het kennisitem: Compensatie en rekentool). Vanaf half augustus wordt de compensatie zichtbaar in OSIRIS Student.

Studievoortgangsoverzicht leidend
Voor het bepalen van de doorstroom gebruikt het OSC de gegevens uit het studievoortgangoverzicht (SVO) van OSIRIS Student. Dit overzicht toont alle examenonderdelen per studiejaar gebaseerd op de OER. Om te zorgen dat er geen onnodige vertraging optreedt aan het einde van het jaar, is het van groot belang dat je je SVO regelmatig controleert. Missen er onderdelen of lijken er zaken niet in orde? Meldt dit dan direct bij je docent of het OSC. Zie ook de kennisitems; Studievoortgangsoverzicht en Studievoortgangsoverzicht lezen